photo de l'article

Linia podziału

40

Nathan Morris

W ciągu tych ostatnich kilku miesięcy Duch Święty głęboko wyrył w moim sercu przesłanie, które nazwałem „linią podziału”.


Od mediów do polityki, od wartości moralnych do fundamentów małżeństwa i rodziny, doszło do degradacji standardów. Doświadczamy gwałtownego spadku szacunku i świętości.

Ten świat odmawia uznania tego, co Słowo Boże określa jako nasz fundament moralności i sprawiedliwości. W Księdze Przysłów 22:28,  Biblia mówi: „Nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie”.

Zwyczajem Izraela było stawiać kołki w ziemi, aby zaznaczyć granicę ich terytorium, które było dziedzictwem danym przez Boga. Te punkty orientacyjne zostały wbite w ziemię i umieszczone w taki sposób, aby zasygnalizować wszystkim, którzy je widzieli, że to terytorium należało do jego prawowitych właścicieli! Była to również deklaracja dla ich wrogów, mówiąca im, że jest to granica, której nie powinni przekraczać. Była to linia podziału ich dziedzictwa i była to niezmienna linia, której nie można było złamać ani przesunąć.

Wrogowie Izraela wiedzieli, że jeśli przekroczą tę granicę, to będzie to wypowiedzenie wojny. Słowo Boże wyznaczyło granice prawdy, która nigdy nie może być usunięta lub złamana. Bóg nie dał nam listy praw, wręcz przeciwnie, te granice prawdy zostały wyznaczone, aby nas chronić! Dają one ludzkości jasne zrozumienie sprawiedliwości i naszego dziedzictwa w Jezusie Chrystusie.

W Psalmie 119:89 Biblia mówi: „Na wieki, Panie! Twoje słowo trwa w niebiosach”. Słowo Boże ustanawia ochronę dla swego ludu, przez którą wróg nie może przejść. To jest dziedzictwo naszego zbawienia! Kiedy diabeł zapytał Boga o Joba, powiedział: „Czy nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu, i to wszystko, co ma? Błogosławiłeś dziełom jego rąk, a jego dobytek rozmnożył się na ziemi?” (Joba 1:10).

Ta bariera ochronna nie była po prostu czymś fizycznym; była to bariera duchowej ochrony przed zewnętrznym zniszczeniem.

Krzyż Kalwarii był wyznacznikiem, który określał granicę i został wbity do ziemi. To, co diabeł nie zrozumiał, jest to, że krew Jezusa, która płynęła z Jego boku, była wiecznym znakiem naszego zbawienia, który nigdy nie zostanie usunięty. Stworzyło to linię podziału, która uwolniła nas od mocy grzechu, śmierci i piekła, i dała nam dziedzictwo życia wiecznego!

Izajasz 54:17 mówi: "Żadna broń przeciw tobie sporządzona nie będzie skuteczna, a każdy język, który w sądzie występuje przeciw tobie, potępisz. To jest dziedzictwo sług Pana, a ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie, mówi Pan”.

Jako lud Boży, nie możemy pozwolić, aby granice naszego zbawienia i prawdy Słowa Bożego zostały usunięte z naszego życia. Hebrajczyków 2:3 stwierdza: „Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli?”. Teraz nie jest czas na robienie kompromisu ze Słowem Bożym i dostosowanie się do wymagań dzisiejszego pokolenia.

Jest to czas, aby zabłysnąć światłem prawdy i Jego sprawiedliwości, tak aby całe pokolenie mogło zobaczyć, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą