Medytacje

Odpowiadamy sprawiedliwości prawem

11-02-2020
12

Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości. (I Kronik 29:17a)

I uczynią prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody. (Izajasza 28:17)

Droga prawych to unikanie złego. Kto pilnuje swojej drogi, zachowuje życie. (Przypowieści 16:17)

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, równa jest droga sprawiedliwego, Ty ją prostujesz. (Izajasza 26:7)

Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. (I Mojżeszowa 18:19)

Wynagradza mnie według sprawiedliwości mojej, Według czystości rąk moich odpłaca mi. (II Samuel 22:21)

Salomon odrzekł: Ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego, że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. (I Królewska 3:6)

Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach; jego ostoją twierdze na skałach, ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. (Izajasza 33:15,16)

Kręta jest droga zbrodniarza, lecz postępowanie uczciwego jest proste. (Przypowieści 21:8)

Lecz wy mówicie: dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Wszak syn wypełniał prawo i czynił sprawiedliwość, przestrzegał wszystkich moich przykazań i wypełniał je, więc na pewno będzie żył. (Ezechiela 18:19)

A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył. (Ezechiela 33:19)

Modlitwa Dawida. Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwej sprawy, Zważ na błaganie moje, Przysłuchaj się modlitwie mojej z warg nieobłudnych! (Psalmy 17:1)

Inne artykuły "MEDYTACJE"

Archiwa
"MEDYTACJE"

Kwiecień 2019
Marzec 2019
Luty 2019